fot. Pixabay.com

W sektorze przedsiębiorstw w styczniu zatrudnionych było 1110,8 tys. osób czyli o 13,4 tys. (o 1,2 proc.) więcej niż w grudniu 2021 r. oraz o 18,9 tys. osób (o 1,7 proc.) więcej niż w styczniu 2021 r. – wyliczył Urząd Statystyczny w Warszawie. 

W porównaniu z grudniem 2021 r. wzrost przeciętnego zatrudnienia odnotowano w sekcjach: informacja i komunikacja (o 3,7 proc.), przemysł (o 1,7 proc.), budownictwo (o 1,6 proc.), handel; naprawa pojazdów samochodowych (o 1,4 proc.), transport i gospodarka magazynowa (o 0,9 proc.), działalność profesjonalna, naukowa i techniczna oraz zakwaterowanie i gastronomia (po 0,5 proc.). Natomiast spadek przeciętnego zatrudnienia wystąpił w sekcjach obsługa rynku nieruchomości (o 2,0 proc.) oraz administrowanie i działalność wspierająca (o 0,5 proc.).

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw w styczniu wyniosło 7520,61 zł i było o 6,7 proc. niższe w stosunku do poprzedniego miesiąca i o 8,2 proc. wyższe niż w analogicznym okresie 2021 r. – wyliczył Urząd Statystyczny w Warszawie. W porównaniu z grudniem 2021 r. spadek przeciętnego wynagrodzenia brutto odnotowano w sekcjach: obsługa rynku nieruchomości (o 12,0 proc.), transport i gospodarka magazynowa (o 9,4 proc.), przemysł (o 8,3 proc.), informacja i komunikacja (o 8,2 proc.), handel; naprawa pojazdów samochodowych (o 6,4 proc.), zakwaterowanie i gastronomia (o 5,7 proc.), budownictwo (o 5,1 proc.), działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (o 4,9 proc.).

W końcu stycznia W Warszawie było 24138 zarejestrowanych bezrobotnych czyli o 6 osób więcej niż w końcu grudnia 2021 r. oraz o 891 osób, tj. o 3,6 proc. mniej niż w analogicznym okresie 2021 r. – wyliczył Urząd Statystyczny w Warszawie. Bezrobotnych kobiet było 11506, co stanowiło 47,7 proc. ogółu bezrobotnych (przed miesiącem 48,1 proc., a przed rokiem 49,3 proc.) i 17,2 proc. bezrobotnych kobiet w województwie mazowieckim. W stosunku do grudnia 2021 r. liczba bezrobotnych kobiet zmniejszyła się o 99, tj. o 0,9 proc., a w stosunku do stycznia 2021 r. zmniejszyła się o 833, tj. o 6,8 proc.

Sprzedaż detaliczna zrealizowana przez przedsiębiorstwa handlowe i niehandlowe w styczniu (w cenach bieżących) była o 29,3 proc. mniejsza niż w grudniu 2021 r. oraz o 24,8 proc. wyższa w odniesieniu do stycznia 2021 r. – wyliczył Urząd Statystyczny w Warszawie. W porównaniu z grudniem 2021 r. mniejsza była sprzedaż farmaceutyków, kosmetyków, sprzętu ortopedycznego (o 43,4 proc.), sprzedaż prasy, książek, pozostała sprzedaż w wyspecjalizowanych sklepach (o 42,7 proc.), pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach (o 41,7 proc.), sprzedaż mebli, RTV, AGD (o 35,7 proc.), sprzedaż żywności, napojów i wyrobów tytoniowych (o 33,1 proc.), sprzedaż tekstyliów, odzieży, obuwia (o 30,4 proc.), pozostała sprzedaż (o 25,6 proc.), sprzedaż pojazdów samochodowych, motocykli, części (o 9,1 proc.), sprzedaż paliw stałych, ciekłych i gazowych (o 8,1 proc.), sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej (o 2,7 proc.).

W końcu stycznia 2022 r. w rejestrze REGON na terenie Warszawy było zarejestrowanych 500858 przedsiębiorstw, co stanowiło 53,9 proc. zbioru województwa mazowieckiego – wyliczył Urząd Statystyczny w Warszawie. . W porównaniu z grudniem 2021 r. liczba przedsiębiorstw zwiększyła się o 1788 (tj. o 0,4 proc.), a w stosunku do stycznia 2021 r. wzrosła o 24464 (tj. o 5,1 proc.). Według stanu w końcu stycznia br. do rejestru REGON wpisanych było 226912 osób prawnych i jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej, w tym 158237 spółek handlowych. Liczba tych podmiotów wzrosła w stosunku do poprzedniego miesiąca odpowiednio o 0,5 proc. i 0,7 proc., natomiast w skali roku odpowiednio o 6,3 proc. i 8,4 proc..